Nota : Semua dokumen adalah dalam bentuk "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader (minimum versi 3), yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini : get pdf

DOKUMEN UTAMA RANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS (RMK11)

TajukDokumen
DOKUMEN UTAMA
Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK11)
 pdf 50x50
KANDUNGAN
Dokumen Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK11)
 pdf 50x50
BAB 1
Rancangan Malaysia Kesebelas : Pertumbuhan Berpaksikan Rakyat
 pdf 50x50
BAB 2
Memperkukuh daya tahan ekonomi makro untuk pertumbuhan mampan
 pdf 50x50
BAB 3
Memperkukuh inklusiviti ke arah masyarakat yang saksama
 pdf 50x50
Bab 4
Meningkatkan kesejahteraan rakyat
 pdf 50x50
Bab 5
Meningkatkan pembangunan modal insan untuk negara maju
pdf 50x50
Bab 6
Menuju ke arah pertumbuhan hijau bagi meningkatkan kemampanan dan daya tahan
 pdf 50x50
Bab 7
Memperkukuh infrastruktur bagi menyokong pertumbuhan ekonomi
 pdf 50x50
Bab 8
Merekayasa pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kemakmuran
 pdf 50x50
BAB 9
Mentransformasi perkhidmatan awam untuk produktiviti
 pdf 50x50
BAB 10
Malaysia pasca 2020
 pdf 50x50
Lampiran
 pdf 50x50
RINGKASAN EKSEKUTIF RANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS (RMK11)  pdf 50x50
RISALAH RANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS (RMK11)  pdf 50x50

 KERTAS STRATEGI  

BABKertas Strategi
Bab 2
Memperkukuh Daya Tahan Ekonomi Makro untuk Pertumbuhan Mampan
Kertas Strategi 1 : Meningkatkan Potensi Produktiviti
Bab 3
Teras I : Memperkukuh Inklusiviti Ke Arah Masyarakat yang Saksama

Kertas Strategi 2 : Meningkatkan Taraf Isi Rumah B40 ke Arah Masyarakat Kelas Menengah

Kertas Strategi 3: Memperkukuh Peluang Komuniti Ekonomi Bumiputera untuk Meningkatkan Pemilikan Kekayaan

Kertas Strategi 4 : Mentransformasi Luar Bandar untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bab 4
Teras II : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Kertas Strategi 5 : Mencapai Akses Sejagat kepada Penjagaan Kesihatan Berkualiti

Kertas Strategi 6: Menyediakan Perumahan Mampu Milik yang Mencukupi dan Berkualiti

Kertas Strategi 7 : Mewujudkan Persekitaran Hidup Lebih Selamat dan Terjamin

Bab 5
Teras III : Meningkatkan Pembangunan Modal Insan untuk Negara Maju

Kertas Strategi 8 : Pasaran Buruh untuk Negara Maju

Kertas Strategi 9 : Mentransformasi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional untuk Memenuhi Permintaan Industri

Kertas Strategi 10 : Mentransformasi Sistem Pendidikan

Bab 6
Teras IV : Kemampanan dan Daya Tahan Pembangunan Melalui Pertumbuhan Hijau

Kertas Strategi 11 : Pembangunan Kental Iklim

Kertas Strategi 12 : Pertumbuhan Melalui Penggunaan Sumber Asli Secara Mampan

Bab 7
Teras V : Memperkukuh Infrastruktur bagi Menyokong Pertumbuhan Ekonomi

Kertas Strategi 13 : Penyediaan Sistem Pengangkutan yang Lancar

Kertas Strategi 14 : Meningkatkan Pertumbuhan Logistik dan Fasilitasi Perdagangan

Kertas Strategi 15 : Memacu Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Ekonomi Berasaskan Pengetahuan

Kertas Strategi 16 : Memastikan Perkhidmatan Bekalan Air dan Pembentungan yang Berkualiti dan Cekap

Kertas Strategi 17 : Penggunaan Tenaga Yang Mampan bagi Menyokong Pertumbuhan

Bab 8
Teras VI : Merekayasa Pertumbuhan Ekonomi untuk Peningkatan Kemakmuran

Kertas Strategi 18 : Mentransformasi Sektor Perkhidmatan

Kertas Strategi 19 : Mengukuhkan Sektor Pembuatan

Kertas Strategi 20 : Memacu Pemodenan dalam Agromakanan

Kertas Strategi 21 : Inovasi Penjana Kekayaan

HUBUNGI KAMI
Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 & Blok B6, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya


Panggilan 1Malaysia (1MOCC) : 03-8000 8000
Faks : 03-8888 3755
Laman Web : www.epu.gov.my

000169474