Nota : Semua dokumen adalah dalam bentuk "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader (minimum versi 3), yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini : get pdf

BABKertas Strategi
Bab 2
Memperkukuh Daya Tahan Ekonomi Makro untuk Pertumbuhan Mampan
Kertas Strategi 1 : Meningkatkan Potensi Produktiviti
Bab 3
Teras I : Memperkukuh Inklusiviti Ke Arah Masyarakat yang Saksama

Kertas Strategi 2 : Meningkatkan Taraf Isi Rumah B40 ke Arah Masyarakat Kelas Menengah

Kertas Strategi 3: Memperkukuh Peluang Komuniti Ekonomi Bumiputera untuk Meningkatkan Pemilikan Kekayaan

Kertas Strategi 4 : Mentransformasi Luar Bandar untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bab 4
Teras II : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Kertas Strategi 5 : Mencapai Akses Sejagat kepada Penjagaan Kesihatan Berkualiti

Kertas Strategi 6: Menyediakan Perumahan Mampu Milik yang Mencukupi dan Berkualiti

Kertas Strategi 7 : Mewujudkan Persekitaran Hidup Lebih Selamat dan Terjamin

Bab 5
Teras III : Meningkatkan Pembangunan Modal Insan untuk Negara Maju

Kertas Strategi 8 : Pasaran Buruh untuk Negara Maju

Kertas Strategi 9 : Mentransformasi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional untuk Memenuhi Permintaan Industri

Kertas Strategi 10 : Mentransformasi Sistem Pendidikan

Bab 6
Teras IV : Kemampanan dan Daya Tahan Pembangunan Melalui Pertumbuhan Hijau

Kertas Strategi 11 : Pembangunan Kental Iklim

Kertas Strategi 12 : Pertumbuhan Melalui Penggunaan Sumber Asli Secara Mampan

Bab 7
Teras V : Memperkukuh Infrastruktur bagi Menyokong Pertumbuhan Ekonomi

Kertas Strategi 13 : Penyediaan Sistem Pengangkutan yang Lancar

Kertas Strategi 14 : Meningkatkan Pertumbuhan Logistik dan Fasilitasi Perdagangan

Kertas Strategi 15 : Memacu Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Ekonomi Berasaskan Pengetahuan

Kertas Strategi 16 : Memastikan Perkhidmatan Bekalan Air dan Pembentungan yang Berkualiti dan Cekap

Kertas Strategi 17 : Penggunaan Tenaga Yang Mampan bagi Menyokong Pertumbuhan

Bab 8
Teras VI : Merekayasa Pertumbuhan Ekonomi untuk Peningkatan Kemakmuran

Kertas Strategi 18 : Mentransformasi Sektor Perkhidmatan

Kertas Strategi 19 : Mengukuhkan Sektor Pembuatan

Kertas Strategi 20 : Memacu Pemodenan dalam Agromakanan

Kertas Strategi 21 : Inovasi Penjana Kekayaan

HUBUNGI KAMI
Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 & Blok B6, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya


Panggilan 1Malaysia (1MOCC) : 03-8000 8000
Faks : 03-8888 3755
Laman Web : www.epu.gov.my

000169474